به گفته محققان، پشه ها علت اصلی عفونت زیکا هستند. بعد از آلوده شدن، ویروس در خون و بزاق به مدت دو هفته باقی مانده و این ویروس در مایعات بدن نظیر شیر سینه و اسپرم هفته ها باقی می ماند.

زیکا از طریق تماس جنسی از فردی به فرد دیگر منتقل می شود اما هنوز مشخص نیست که بزاق فرد آلوده می تواند تهدیدی برای دیگران باشد.

محققان در این مطالعه دو آزمایش دادند. در نخستین آزمایش، این گروه ویروس زیکا را به طور مستقیم به لوزه های سه میمون منتقل کردند تا نشان دهند که از لحاظ نظری این ویروس از طریق تماس دهانی می تواند منتقل شود. هر سه میمون مبتلا شدند.

به گزارش مهر، سپس این گروه، از بزاق گروه های مختلفی از میمون ها که آلوده به ویروس زیکا بودند نمونه هایی برداشتند و این نمونه ها را به لوزه های پنج میمون سالم منتقل کردند. هیچ یک از این پنج میمون به ویروس زیکا مبتلا نشدند.

زمانیکه ویروس زیکا در اواسط سال ۲۰۱۵ در مقیاس وسیع شیوع یافت، بیش از یک و نیم میلیون نفر به این ویروس آلوده شدند که اغلب آنها در برزیل و سایر کشورهای واقع در آمریکای جنوبی بودند.